Prelegenci

Dr n. med. Marek Beniowski – doktor nauk medycznych, specjalista chorób zakaźnych, wykładowca Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, pracownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, Hepatologii Zakaźnej i Nabytych Niedoborów Odporności, Klinicznego w Chorzowie. Od 1994 roku zaangażowany w opiece nad osobami żyjących z HIV, jeden z twórców programu metadonowego w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie.

Dr Agnieszka Bielska-Brodziak – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa UŚ, radca prawny. Ekspert prawny Sejmu RP. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu interpretacji prawa. Wykładowca studiów podyplomowych „Prawo w ochronie zdrowia”. Współpracuje ze Śląskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Radiologicznego, Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej ŚIL oraz zespołem lekarzy z Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej SUM w Katowicach. Jedna z inicjatorek Śląskiej Konferencji Prawno-Medycznej, organizatorka wszystkich trzech edycji.

Dr hab. Maria Boratyńska – doktor habilitowany nauk prawnych, specjalistka prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz medycznego. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor naczelna czasopisma „Prawo i Medycyna”. Autorka wielu publikacji naukowych, w tym m. in. monografii „Wolny wybór. Gwarancje i granice prawa pacjenta do samodecydowania” (2015).

Prof. dr hab. med. Anna Boroń-Kaczmarska – nauczyciel akademicki i lekarz, specjalista w dziedzinie choroby zakaźne, zdrowie publiczne a także posiadaczka I0 stopnia specjalizacji z dziedzin choroby wewnętrzne i mikrobiologia lekarska. Kierowała Zakładem Fizjologii Klinicznej Akademii Medycznej w Białymstoku, Katedrą i Kliniką Chorób Zakaźnych i Hepatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie; a od roku 2013 – Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Promotorka 21 rozpraw doktorskich, wspierała rozwój 10 doktorów habilitowanych oraz trzech profesorów. Kierowała specjalizacją w dziedzinie choroby zakaźne 10 młodych lekarzy. Wielokrotnie recenzowała prace naukowe w renomowanych czasopismach medycznych świata. Odbyła szereg szkoleń doskonalących w chorobach wątroby oraz w chorobie AIDS w wiodących Ośrodkach Naukowych Europy, między innymi w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji i Szwecji.  Jest autorką i współautorką ponad 300 publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu rozdziałów podręczników lub monografii. Współredaktorka podręcznika „Choroby zakaźne i pasożytnicze”. Dominująca problematyka, którą podejmuje w publikacjach naukowych i podręcznikach to choroby wątroby, zakażenie HIV i choroba AIDS oraz zakaźne zagrożenia cywilizacyjne. Współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego – Polskie Stowarzyszenie Naukowe „Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne”. Wyróżniona członkostwem honorowym Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS oraz Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Laureatka licznych nagród Ministra Zdrowia przyznanych za cykl publikacji naukowych oraz za zaangażowanie w problematykę zapobiegania i zwalczania zakażenia HIV oraz choroby AIDS.

Dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop – Kierownik Zakładu Patologii Ciąży Katedry Zdrowia Kobiety Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, pracownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach. Ginekolog-położnik, ginekolog dziecięcy i dziewczęcy, zastępca przewodniczącej Sekcji Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska – profesor nauk prawnych, specjalistka prawa karnego materialnego oraz prawa medycznego. Kierownik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kierownik studiów podyplomowych „Prawo w ochronie zdrowia”, prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny oraz Śląską Izbę Lekarską. Autorka licznych i cenionych publikacji naukowych, w tym zwłaszcza monografii „Autonomia praw pacjenta a polskie prawo karne” (2008).

Prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska

Dr n. med. Paweł Grzesiowski – absolwent Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor nauk medycznych, specjalista pediatra, immunolog, ekspert w dziedzinie profilaktyki zakażeń. W przeszłości adiunkt w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, kierownik Zakładu Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie. Obecnie Dyrektor Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji w Warszawie, kierownik Poradni Konsultacyjnej Szczepień Ochronnych w Centrum Medycznym Żelazna. Wykładowca akademicki, m.in. na Wydziale Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, w Studium Podyplomowym Prawa Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Autor lub współautor 250 publikacji naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach medycznych z zakresu immunologii, szczepień ochronnych, profilaktyki, terapii i kontroli zakażeń oraz zakażeń szpitalnych. Popularyzator wiedzy medycznej, laureat nagrody „Wielkiego Edukatora” Stowarzyszenia Dziennikarzy dla Zdrowia.

Mgr Jakub Hanc – magister nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył aplikację adwokacką w Katowicach. Autor kilku publikacji z zakresu prawa karnego oraz prawa medycznego

Prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb – Kierownik Kliniki oraz Ordynator Oddziału Gastroenterologii i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.  Specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii. Kierownik wielu badań klinicznych przeprowadzanych w ramach działalności Kliniki.

Lek. med. Grzegorz Hudzik – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, absolwent Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie; specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, zarządzania w ochronie zdrowia oraz zarządzania projektami europejskimi. Od 1999 r. związany z Państwową Inspekcją Sanitarną, od 2009 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach; członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Autor i współautor wielu publikacji w zakresie zdrowia publicznego.

Prof. dr hab. Stanisława Kalus – profesor nauk prawnych, specjalista prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Profesor zwyczajna w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, emerytowana profesor zwyczajna na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach w stanie spoczynku. Wiceprzewodnicząca Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka. Członek Polskiej Akademii Nauk w Katowicach oraz World Society of Mixed Jurisdiction Jurists.

Adw. Katarzyna Legień – absolwentka studiów magisterskich oraz doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Prawa Medycznego i Bioetyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2006-2009 odbyła aplikację adwokacką. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach adwokackich i radcowskich w Katowicach. Członek zespołu Kancelarii Adwokackich świadczących stałą pomoc prawną lekarzom i lekarzom dentystom, członkom Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach.

Dr hab. n. med. Bogdan Michalski – Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z pododdziałem Onkologii Ginekologicznej Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Kierownik Oddziału Klinicznego Ginekologii Onkologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Prezes Polskiego Towarzystwa Hipertermii Onkologicznej.

Dr Joanna Różyńska – doktor nauk humanistycznych, filozof, socjolog, prawnik. Specjalista w dziedzinie etyki badań biomedycznych, etyki prokreacyjnej, etyki katastrof oraz prawa w biomedycynie. Adiunkt w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i członek Centrum Bioetyki i Bioprawa UW, sekretarz Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk. Współpracowniczka instytucji międzynarodowych, w tym również przewodnicząca polskiej sekcji International Network of the UNESCO Chair in Bioethics, Haifa.

Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta – Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownik Katedry Zdrowia Kobiety, Kierownik Zakładu Seksuologii KZK SUM, specjalista ginekolog-położnik, endokrynolog, seksuolog. Przewodnicząca Sekcji Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Wiceprzewodnicząca Sekcji Menopauzy i Andropauzy PTG, Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet.

Małgorzata Stelmach –

Dr hab. adw. Sławomir Tkacz – doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kierownik Zaocznego Studium Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, adwokat. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się m.in. na teoretyczno-prawnych problemach wynikających z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, zagadnieniach wykładni prawa, argumentacji prawniczej, techniki legislacyjnej oraz problematyce zasad konstytucyjnych. Autor licznych publikacji naukowych, w większości zakresu filozofii analitycznej oraz dotyczących teoretycznych zagadnień dogmatyki prawa i praktyki prawniczej.

Mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki – doktorant i asystent naukowy w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, członek Centrum Bioetyki i Bioprawa w IF UW, sekretarz redakcji czasopisma ETYKA, autor artykułów naukowych z zakresu bioetyki i filozofii medycyny, członek UNESCO International Forum of Teachers (IFT), tłumacz. Zainteresowania naukowe: etyka w psychiatrii, kompetencja decyzyjna i standardy podejmowania decyzji wobec osób niekompetentnych, pseudo-medycyna i pseudo-nauka

Dr hab. Tadeusz M. Zielonka – specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych. Lekarz akredytowany przy Ambasadzie Francji w Warszawie. Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Praca w wiodących ośrodkach pneumonologicznych w Polsce i we Francji (Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Klinika Pneumonologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Klinika Pneumo-alergologii Uniwersytet w Marsylii). Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, członek European Respiratory Society, Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej, Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego. Autor ponad 300 artykułów naukowych na temat chorób płuc i ponad 200 artykułów etycznych oraz publicystycznych. Komentator Kodeksu Etyki Lekarskiej. Współautor i redaktor ponad 40 książek i rekomendacji poświęconych chorobom układu oddechowego. Organizator i wykładowca blisko 200 cyklicznych konferencji i kongresów naukowych zarówno krajowych jak i międzynarodowych a także cyklicznych sesji edukacyjnych w dziedzinie chorób płuc realizowanych w ramach kształcenia podyplomowego lekarzy (ponad 500 wykładów i doniesień na konferencjach naukowych). Organizator warsztatów spirometrycznych, antynikotynowych, bronchoskopowych i radiologicznych uczących najważniejszych umiejętności w praktyce pneumonologicznej. Przewodniczący komitetu ds. Antybiotykoterapii i wiceprzewodniczący Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie.

Mgr Katarzyna Zborowska –