Prelegenci

Prelegenci II części IV Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej:

Szczegółowe informacje zostaną podane już wkrótce.

Prelegenci I części IV Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej:

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń – studia wyższe ukończył na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej oraz na Wydziale Lekarskim w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych, kardiologii, balneologii i medycyny fizykalnej, angiologii i hipertensiologii. W roku 1999 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk medycznych, jest także profesorem honorowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz doktorem honoris causa Narodowego Uniwersytetu w Użgorodzie (Ukraina) i Politechniki Śląskiej. W ramach działalności zawodowej był m.in. Konsultantem Województwa Częstochowskiego w dziedzinie chorób wewnętrznych pełniąc jednocześnie funkcję przewodniczącego Zespołu Konsultantów Wojewódzkich Województwa Częstochowskiego, następnie przez kilkanaście lat był Konsultantem Województwa Śląskiego w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, w latach 2013-2015 Konsultantem Województwa Śląskiego w dziedzinie angiologii, a od 2015 roku jest Konsultantem Krajowym w dziedzinie angiologii. Tematyka badawcza Prof. Aleksandra Sieronia obejmuje badania mechanizmów biologicznego oddziaływania czynników fizycznych: stałych pól elektrycznych wysokiego napięcia, zmiennych pól elektrycznych o częstotliwości sieciowej, wolnozmiennych pól magnetycznych, temperatur kriogenicznych, tlenu hiperbarycznego oraz promieniowania laserowego małej i średniej mocy z uwzględnieniem efektu fotodynamicznego, a także ocenę przydatności klinicznej metod medycyny fizykalnej wykorzystujących te czynniki fizyczne do celów diagnostycznych i terapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań magnetostymulacji, magnetoterapii, laseroterapii niskoenergetycznej, ledoterapii, krioterapii ogólnoustrojowej, hiperbarycznej terapii tlenowej oraz diagnostyki i terapii fotodynamicznej. Ponadto prowadzi unikalne w skali światowej badania w zakresie innowacyjnych metod kompleksowego leczenia ran przewlekłych, w tym zwłaszcza owrzodzeń podudzi i zespołu stopy cukrzycowej. Prof. Aleksander Sieroń jest autorem ponad 550 artykułów naukowych (w tym ponad 100 w czasopismach zagranicznych), a także blisko 100 książek i rozdziałów w monografiach. Jest również członkiem zarządów licznych towarzystw i instytucji naukowych, w których pełnił funkcje m.in.: Prezydenta European Platform for Photodynamic Medicine, Członka Council of European Union of Medical Specialists Division of Angiology/Vascular Medicine, Prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Fotodynamicznej i Laserowej, Prezesa Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, Wiceprzewodniczącego Komitetu Naukowo-Technicznego Zastosowań Pola Magnetycznego w Medycynie SEP, Przewodniczącego Zespołu ds. Zastosowań Pól Elektromagnetycznych i Laserów w Medycynie Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Przewodniczącego Komisji K: „Elektromagnetyzm w biologii i medycynie” Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Radiowych URSI przy Wydziale IV Nauk Technicznych PAN. Prof. Aleksander Sieroń został uhonorowany za działalność wynalazczą, gospodarczą i aktywny udział w życiu społeczności lokalnej m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Wynalazczości Królestwa Belgii, Bytomską Nagrodą Europejską oraz tytułem Honorowego Obywatela miasta Bytomia. Prof. Aleksander Sieroń był kaskaderem, dublerem i statystą w filmach. Jest żonaty i ma dwoje dzieci.

Dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US – kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Zakładu Prawa Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, radca prawny, Pełnomocnik Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, arbiter sądów polubownych, autorka komentarzy, monografii i innych publikacji z zakresu postępowania cywilnego, prawa medycznego, arbitrażu i mediacji.

Dr hab. n. med. Robert Pudlo – specjalista psychiatra. Adiunkt Katedry i Oddziału Klinicznego Psychiatrii SUM w Tarnowskich Górach, w latach 2011 – 2018 konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii. Zainteresowania naukowe obejmują głównie psychiatrię konsultacyjną (zwłaszcza zaburzenia psychiczne w kardiologii i kardiochirurgii) oraz styk psychiatrii i prawa. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej.

Dr hab. n. med. Halina Borgiel-Marek – absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarz i lekarz dentysta, specjalista chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej. Adiunkt w Katedrze i Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej ŚUM w Katowicach.   Od wielu lat łączy pracę zawodową z działalnością na rzecz samorządu lekarskiego. W latach 1993-1996  Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Śląskiej Izbie Lekarskiej. Wieloletni biegły w zakresie stomatologii, chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej.

Dr Aleksandra Klich – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; absolwentka l’Université d’été du droit continental, Paris – Sorbonne; arbiter w Stałym Polubownym Sądzie Konsumenckim przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie. Członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie powołanej na lata 2018-2023. Autorka monografii pt. „Dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym. Biegły lekarz” wyróżnionej w IX edycji konkursu Przeglądu Sądowego i Wolters Kluwer na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Wykładowca m.in. z zakresu prawa w ochronie zdrowia, dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych pacjentów, a także z prawa medycznego. Autorka publikacji z zakresu prawa medycznego, postępowania cywilnego, a także informatyzacji wymiaru sprawiedliwości.

Dr Stefan Kopocz – absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznek w Katowicach, specjalista z zakresu chirurgii urazowej i ortopedii, wieloletni pracownik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach, były ordynator oddziału urazowo-ortopedycznego ww. szpitala. Od 1993 r. ściśle związany ze Śląską Izbą Lekarską w Katowicach, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej II, IV, V oraz obecnej VII kadencji. Kierownik zespołu ds. opiniowania sądowo lekarskiego w sprawach odpowiedzialności zawodowej i karnych VI kadencji, członek Komisji ds. Kształcenia podyplomowego ŚIL zajmujący się promowaniem prawa medycznego w środowisku lekarskim.

Dr n. med. Tadeusz Urban – Specjalista ginekolog – położnik. Ordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, w latach 2001-2008r. dyrektor ds. lecznictwa i dyrektor naczelny ww. szpitala. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu „Zarządzania placówkami służby zdrowia”, „Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny”, „Zakład opieki zdrowotnej jako spółka prawa handlowego” oraz kursu dla członków Rad Nadzorczych. Z samorządem lekarskim związany od 2001 r. jako zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Przewodniczący Konwentu Okręgowych Rzeczników Izb Lekarskich. Pomysłodawca utworzenia Zespołu ds. opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach odpowiedzialności zawodowej i karnych w ŚIL. Od 2018 r. Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach. Wykładowca z zakresu odpowiedzialności zawodowej, cywilnej, karnej i pracowniczej na kursach specjalizacyjnych i doskonalących oraz na studiach podyplomowych.

SSO Tomasz Malinowski – sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, wykładowca Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny przy Wydziale Prawa i Administracji UW, autor artykułów naukowych m.in. z zakresu postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy.

Mgr Agnieszka Skowron – adwokat, asystent w Katedrze Prawa Karnego Procesowego WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się między innymi w problematyce opiniowania sądowego oraz odpowiedzialności karnej lekarzy. Autorka publikacji z zakresu procedury karnej, uczestniczka licznych konferencji naukowych.

Mgr Jakub Hanc – asystent w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Śląskiego. Autor publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i prawa medycznego.