Prelegenci

Prelegenci II części IV Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej:

Dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US – kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Zakładu Prawa Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, radca prawny, Pełnomocnik Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, arbiter sądów polubownych, autorka komentarzy, monografii i innych publikacji z zakresu postępowania cywilnego, prawa medycznego, arbitrażu i mediacji.

Dr hab. n. o zdr. Monika Bąk-Sosnowska – psycholog kliniczny, psychoterapeuta, nauczyciel akademicki. Kieruje Zakładem Psychologii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, gdzie zajmuje się badaniami naukowymi oraz dydaktyką z zakresu psychologii zdrowia. Jest przewodniczącą Sekcji Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, autorką kilkudziesięciu prac naukowych i popularno-naukowych. W ramach praktyki klinicznej zajmuje się terapią osób w kryzysie, cierpiących na zaburzenia psychosomatyczne oraz na zaburzenia odżywiania się i otyłość. Wiedzę psychologiczną propaguje w mediach oraz angażując się w lokalne programy edukacyjne i kampanie społeczne na rzecz prozdrowotnego stylu życia.

Dr n. med., mgr prawa Marta Rorat – specjalista chorób zakaźnych, p.o. kierownik Zakładu Prawa Medycznego Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, asystent w Oddziale I Zakaźnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Jest autorką licznych publikacji i doniesień zjazdowych z zakresu chorób zakaźnych, hepatologii, medycyny sądowej i prawa medycznego. Od 7 lat bierze udział w wydawaniu opinii sądowo-lekarskich, przede wszystkim w sprawach o błąd medyczny. Zainteresowania naukowe obejmują w głównej mierze zagadnienia z pogranicza prawa i chorób infekcyjnych.

Dr Aleksandra Klich – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; absolwentka l’Université d’été du droit continental, Paris – Sorbonne; arbiter w Stałym Polubownym Sądzie Konsumenckim przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie. Członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie powołanej na lata 2018-2023. Autorka monografii pt. „Dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym. Biegły lekarz” wyróżnionej w IX edycji konkursu Przeglądu Sądowego i Wolters Kluwer na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Wykładowca m.in. z zakresu prawa w ochronie zdrowia, dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych pacjentów, a także z prawa medycznego. Autorka publikacji z zakresu prawa medycznego, postępowania cywilnego, a także informatyzacji wymiaru sprawiedliwości.

Dr Aleksandra Wentkowska – doktor nauk prawnych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego,  Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Stypendystka licznych instytucji międzynarodowych, m.in. Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego, Instytutu Europejskiego we Florencji; Ministerstwa Spraw Zagranicznych Holandii w Instytucie Assera w Hadze; Uniwersytetu Trento. Laureatka wielu konkursów prawniczych, krajowych i międzynarodowych (m.in. Central and Eastern European Moot Court Competition w Toruniu oraz Telders International Law Moot Court Competition w Hadze). W ramach programu Erasmus wykładała m.in. w Wielkiej Brytanii, Słowacji, Niemczech, Słowenii, Turcji, na Litwie, Ukrainie czy na Tajwanie. Autorka ponad 100 publikacji naukowych, redaktor lokalnych  i międzynarodowych zeszytów europejskich.

Dr Dominika Bek – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, mediatorka w Śląskim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Katowicach, popularyzatorka mediacji, autorka publikacji naukowych m.in. z zakresu sprawiedliwości naprawczej, mediacji, a także odpowiedzialności dyscyplinarnej, w tym współautorka podręcznika pod red. O. Sitarz, Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych, Warszawa 2015.

Halina Kutaj-Wąsikowska – Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Lider poprawy jakości i bezpieczeństwa terapii i opieki nad pacjentem. Ekspert Ministerstwa Zdrowia ds. współpracy z OECD; koordynator krajowy w projektach unijnych: CEEQNET (Unified Central and Eastern European surveillance/monitoring system for healthcare quality and efficiency  indicators) oraz  DUQuE (Deepening our Understanding of Quality Improvement in Europe, FP7).

Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała – lekarz, specjalista chorób oczu. Urodził się 5 VI 1960 w Bielsku-Białej Katowicach. Tytuł i dyplom lekarza uzyskał w Śląskiej Akademii Medycznej 25 X 1985. 22 XII 1989 uzyskał w ŚAM stopień naukowy dra n. med. W dn. 27 X 2004.  Stopień naukowy dra hab. n. med. uzyskał  27 II 2005. Tytuł naukowy prof. n. med. otrzymał 13 I 2009. Jest specjalistą I (1988) i II (1991) stopnia z okulistyki. Wiedzę i doświadczenie pogłębiał w trakcie staży szkoleniowych i naukowo-badawczych, m.in. w Klinice Okulistyki Uniw. w Pavii (1990, kier. prof. Ferdinando Trimarchi, Prof. Emilio Bianchi), Instituto Beato Luigi Palazzolo Reparto Oculistica (1991, kier. prof. Camillo Paganini), Ophthalmology Departament Uniw. w Wiedniu (1998, kier. prof. Susane Binder), Ophthalmology Departament Univ. of Lexington-USA (2008, kier. prof. Andrew Pearson). Stypendysta Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie (od 1990 roku do nadal).  W dn. 1 X 2005 został zatrudniony w Śląskim Uniwersytecie Medycznym na stanowisku kier. Zakładu Pielęgniarstwa i Społecznych Problemów Medycznych w Katedrze Pielęgniarstwa na Wydziale Opieki Zdrowotnej, gdzie pracował do końca września 2009. Od 2000 roku pełni funkcję ordynatora Oddziału Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Zorganizował od podstaw oddział okulistyki obecnie jeden z najlepiej wyposażonych w Polsce. Od października 2013 pełni funkcje kierownika Oddziału Klinicznego Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przekształconego w Katedrę i Kliniczny Oddział Okulistyki. Pełnił funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie okulistyki ( 2013-2014).  Jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie okulistyki. Jest  pełnomocnikiem Rektora ŚUM d.s. Programów Rozwojowych i Innowacji oraz Przewodniczącym Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii ŚUM. Jest profesorem wizytującym w Hebei Eye Hospital Xingtaii Chiny oraz Ekspertem  Zagranicznym w dziedzinie okulistyki prowincji Hebei w Chinach.  Pionier metod diagnostycznych i leczniczych w zakresie okulistyki. Zorganizował trzy banki rogówek na terenie województwa Śląskiego (Katowice, Zabrze, Sosnowiec). Współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi w Kraju (Uniwersytet Jagielloński- Wydział Chemii, Uniwersytet Śląski- Wydział Fizyki, Matematyki i Chemii, Uniwersytet Wrocławski- Wydział Fizyki) oraz zagranicznymi (Uniwersytet w Mesynie- Klinika Okulistyki, Uniwersytet w Debreczynie- Klinika Okulistyki, Uniwersytet w Kuopio- Klinika Okulistyki). Brał czynny udział w ponad 100 zjazdach międzynarodowych (Amerykańskiej Akademii Okulistycznej, Międzynarodowego Stowarzyszenia Schorzeń Powierzchni Oka, Amerykańskiego Stowarzyszenia Banków Ocznych, Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego, Włoskiego Towarzystwa Okulistycznego, Włoskiego Towarzystwa Przeszczepów Rogówek, Włoskiego Stowarzyszenia Schorzeń Powierzchni Oka, Europejskiego Stowarzyszenia Chirurgii Zaćmy i Refrakcyjnej, Amerykańskiego Stowarzyszenia Chirurgii Zaćmy i Refrakcyjnej Światowego Stowarzyszenia Okulistów, Singapurskiego i Amerykańskiego Towarzystwa Badaczy Okulistycznych, Niemieckiego Towarzystwa Okulistycznego). Uczestniczył w zagranicznych kursach dotyczących chirurgii zaćmy, witrektomii i głębokiej keratoplastyki warstwowej. Brał również udział w zjazdach krajowych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i Sekcji PTO, na których wygłosił liczne referaty. Prowadził i współprowadził wiele sesji naukowych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Był zaproszonym mówcą przez Argentyńskie Towarzystwo Okulistyczne Niemieckie Towarzystwo Okulistyczne, Włoskie Towarzystwo Okulistyczne, Hiszpańskie Towarzystwo Chirurgów Zaćmy i Jaskry, Towarzystwo Naukowe EUCornea, EVER.   Dorobek naukowy: Jest autorem  331 prac , w tym  opublikowanych w czasopismach zagranicznych, ponad 400 komunikatów zjazdowych. Autor monografii oraz rozdziałów  jedenastu  podręczników dla lekarzy i studentów, w tym jeden wydany po angielsku. Obecny (2018r.) IF:111,980 oraz 1878 punkty MNiI.
Praca dydaktyczna: prowadził zajęcia ze studentami Wydziału Opieki Zdrowotnej w ramach ćwiczeń, seminariów, wykładów, seminariów magisterskich. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów wydziału lekarskiego, lekarsko dentystycznego oraz ratownictwa medycznego. Jest promotorem piętnastu zakończonych dysertacji doktorskich oraz czterech prac magisterskich z zakresu pielęgniarstwa. Pod kierunkiem W. cztery osoby uzyskały specjalizację I stopnia, dziesięć – II stopnia w zakresie okulistyki, siedemnastu chirurgów zostało przeszkolonych w dziedzinie fakoemulsyfikacji zaćmy, czterech – w zakresie transplantologii rogówki. Jest recenzentem dwóch rozpraw habilitacyjnych, jedenastu prac doktorskich oraz dwóch przewodów profesorskich.,
Od 1987 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego: w l. 1995–1988 był członkiem zarządu Śląskiego Oddziału tego towarzystwa, od 2006 r. do 2018 pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Rogówkowej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Transplantologicznego (od 2002), Włoskiego Towarzystwa Okulistycznego (od 1991), Amerykańskiej Akademii Okulistycznej (od 1997), Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Refrakcyjnych (2002), Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Refrakcyjnych (1998), Międzynarodowego Towarzystwa Schorzeń Powierzchni Oka (2001). Jest Przewodniczącym Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia (od 1997) OPP. Uhonorowany indywidualną nagrodą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie mikrochirurgii oka (2001) oraz Nagroda I stopnia Rektora SUM za dorobek naukowy (2007), Nagrodą Rektora ŚUM III stopnia  za osiągnięcia organizacyjne (2015). Otrzymał nagrodę Amerykańskiej Akademii Okulistycznej Achievement Award 2012 rok (pierwsza nagroda dla Polaka pracującego w kraju). Otrzymał Śląską Nagrodę im Juliusza Ligonia (2012 rok) oraz Patrymonium crucis 2012 (Bielsko Biała). W 2013 otrzymał złotą odznakę Przyjaciel Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej. W 2015 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek – specjalista kardiochirurgii chirurgii ogólnej  i angiologii. Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zawodowe zdobył pod kierunkiem prof. Tadeusza Paliwody, prof. Zbigniewa Religi i prof. Leszka Gieca, oraz podczas pracy w USA i Wielkiej Brytanii. Uczestniczył w pierwszych udanych transplantacjach serca w Polsce i zastosowaniu mechanicznego wspomagania serca i stosowania robotów i endowizji w czasie małoinwazyjnych operacji serca. Profesor Andrzej Bochenek był organizatorem i przez 24 lata kierownikiem I Kliniki Kardiochirurgii w Katowicach -Ochojcu w tym okresie wyszkolił 20 specjalistów ,promował kilkunastu doktorów a w klinice którą kierował powstało 5 rozpraw habilitacyjnych, jego uczniowie prowadzą kliniki w Wrocławiu, Łodzi i Bielsku. Za zasługi dla rozwoju kardiochirurgii w Polsce został nagrodzony medalem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego „Gloria Medicine”, był wielokrotnie nagradzany  przez Ministra Zdrowia, Polskie Towarzystwo Kardiolologiczne  i Rektora SUM. Jako główny badacz strony polskiej uczestniczył w badaniach międzynarodowych- Art, Stich, Freedom, Exell, badania te stworzyły podstawę do postępowania u chorych wymagających operacji naczyń wieńcowych i były opublikowane w czasopismach o zasięgu ogólnoświatowym. Profesor Andrzej Bochenek jest jednym z założycieli Polsko Amerykańskich Klinik Serca i nowoczesnego oddziału kardiochirurgii w Bielsku Białej, gdzie nadal pracuje jako kardiochirurg koncentrując się na wprowadzaniu nowych technologii medycznych w leczeniu chorób serca.

Dr hab. n. med., mgr prawa Tomasz Jurek – prof nadzw. Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, mgr prawa, specjalista medycyny sądowej, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Autor ponad 200 publikacji i doniesień naukowych z zakresu medycyny sądowej i prawa medycznego. Od kilkunastu lat jako biegły zajmuje się błędami medycznymi. Jeden z pierwszych w Polce naukowców popularyzujących kulturę bezpieczeństwa w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i metod zapobiegania zdarzeniom niepożądanym.

SSO Tomasz Malinowski  sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, wykładowca Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny przy Wydziale Prawa i Administracji UW, autor artykułów naukowych m.in. z zakresu postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy.

R. pr. Robert Bryzek – radca prawny specjalizujący się  w sprawach medycznych. Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Odbył aplikację radcowską przy OIRP w Warszawie. Ukończył podyplomowe studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Naczelnik Wydziału Obsługi Prawnej i Legislacji w Departamencie Prawnym Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Reprezentuje Rzecznika Praw Pacjenta przed WSA i NSA oraz sądami powszechnymi. Członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie. Zajmuje się szeroko pojętą tematyką praw pacjenta i błędów medycznych.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prelegenci I części IV Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej:

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń – studia wyższe ukończył na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej oraz na Wydziale Lekarskim w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych, kardiologii, balneologii i medycyny fizykalnej, angiologii i hipertensiologii. W roku 1999 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk medycznych, jest także profesorem honorowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz doktorem honoris causa Narodowego Uniwersytetu w Użgorodzie (Ukraina) i Politechniki Śląskiej. W ramach działalności zawodowej był m.in. Konsultantem Województwa Częstochowskiego w dziedzinie chorób wewnętrznych pełniąc jednocześnie funkcję przewodniczącego Zespołu Konsultantów Wojewódzkich Województwa Częstochowskiego, następnie przez kilkanaście lat był Konsultantem Województwa Śląskiego w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, w latach 2013-2015 Konsultantem Województwa Śląskiego w dziedzinie angiologii, a od 2015 roku jest Konsultantem Krajowym w dziedzinie angiologii. Tematyka badawcza Prof. Aleksandra Sieronia obejmuje badania mechanizmów biologicznego oddziaływania czynników fizycznych: stałych pól elektrycznych wysokiego napięcia, zmiennych pól elektrycznych o częstotliwości sieciowej, wolnozmiennych pól magnetycznych, temperatur kriogenicznych, tlenu hiperbarycznego oraz promieniowania laserowego małej i średniej mocy z uwzględnieniem efektu fotodynamicznego, a także ocenę przydatności klinicznej metod medycyny fizykalnej wykorzystujących te czynniki fizyczne do celów diagnostycznych i terapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań magnetostymulacji, magnetoterapii, laseroterapii niskoenergetycznej, ledoterapii, krioterapii ogólnoustrojowej, hiperbarycznej terapii tlenowej oraz diagnostyki i terapii fotodynamicznej. Ponadto prowadzi unikalne w skali światowej badania w zakresie innowacyjnych metod kompleksowego leczenia ran przewlekłych, w tym zwłaszcza owrzodzeń podudzi i zespołu stopy cukrzycowej. Prof. Aleksander Sieroń jest autorem ponad 550 artykułów naukowych (w tym ponad 100 w czasopismach zagranicznych), a także blisko 100 książek i rozdziałów w monografiach. Jest również członkiem zarządów licznych towarzystw i instytucji naukowych, w których pełnił funkcje m.in.: Prezydenta European Platform for Photodynamic Medicine, Członka Council of European Union of Medical Specialists Division of Angiology/Vascular Medicine, Prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Fotodynamicznej i Laserowej, Prezesa Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, Wiceprzewodniczącego Komitetu Naukowo-Technicznego Zastosowań Pola Magnetycznego w Medycynie SEP, Przewodniczącego Zespołu ds. Zastosowań Pól Elektromagnetycznych i Laserów w Medycynie Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Przewodniczącego Komisji K: „Elektromagnetyzm w biologii i medycynie” Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Radiowych URSI przy Wydziale IV Nauk Technicznych PAN. Prof. Aleksander Sieroń został uhonorowany za działalność wynalazczą, gospodarczą i aktywny udział w życiu społeczności lokalnej m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Wynalazczości Królestwa Belgii, Bytomską Nagrodą Europejską oraz tytułem Honorowego Obywatela miasta Bytomia. Prof. Aleksander Sieroń był kaskaderem, dublerem i statystą w filmach. Jest żonaty i ma dwoje dzieci.

Dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US – kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Zakładu Prawa Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, radca prawny, Pełnomocnik Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, arbiter sądów polubownych, autorka komentarzy, monografii i innych publikacji z zakresu postępowania cywilnego, prawa medycznego, arbitrażu i mediacji.

Dr hab. n. med. Robert Pudlo – specjalista psychiatra. Adiunkt Katedry i Oddziału Klinicznego Psychiatrii SUM w Tarnowskich Górach, w latach 2011 – 2018 konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii. Zainteresowania naukowe obejmują głównie psychiatrię konsultacyjną (zwłaszcza zaburzenia psychiczne w kardiologii i kardiochirurgii) oraz styk psychiatrii i prawa. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej.

Dr hab. n. med. Halina Borgiel-Marek – absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarz i lekarz dentysta, specjalista chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej. Adiunkt w Katedrze i Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej ŚUM w Katowicach.   Od wielu lat łączy pracę zawodową z działalnością na rzecz samorządu lekarskiego. W latach 1993-1996  Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Śląskiej Izbie Lekarskiej. Wieloletni biegły w zakresie stomatologii, chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej.

Dr Aleksandra Klich – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; absolwentka l’Université d’été du droit continental, Paris – Sorbonne; arbiter w Stałym Polubownym Sądzie Konsumenckim przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie. Członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie powołanej na lata 2018-2023. Autorka monografii pt. „Dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym. Biegły lekarz” wyróżnionej w IX edycji konkursu Przeglądu Sądowego i Wolters Kluwer na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Wykładowca m.in. z zakresu prawa w ochronie zdrowia, dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych pacjentów, a także z prawa medycznego. Autorka publikacji z zakresu prawa medycznego, postępowania cywilnego, a także informatyzacji wymiaru sprawiedliwości.

Dr Stefan Kopocz – absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznek w Katowicach, specjalista z zakresu chirurgii urazowej i ortopedii, wieloletni pracownik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach, były ordynator oddziału urazowo-ortopedycznego ww. szpitala. Od 1993 r. ściśle związany ze Śląską Izbą Lekarską w Katowicach, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej II, IV, V oraz obecnej VII kadencji. Kierownik zespołu ds. opiniowania sądowo lekarskiego w sprawach odpowiedzialności zawodowej i karnych VI kadencji, członek Komisji ds. Kształcenia podyplomowego ŚIL zajmujący się promowaniem prawa medycznego w środowisku lekarskim.

Dr n. med. Tadeusz Urban – Specjalista ginekolog – położnik. Ordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, w latach 2001-2008r. dyrektor ds. lecznictwa i dyrektor naczelny ww. szpitala. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu „Zarządzania placówkami służby zdrowia”, „Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny”, „Zakład opieki zdrowotnej jako spółka prawa handlowego” oraz kursu dla członków Rad Nadzorczych. Z samorządem lekarskim związany od 2001 r. jako zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Przewodniczący Konwentu Okręgowych Rzeczników Izb Lekarskich. Pomysłodawca utworzenia Zespołu ds. opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach odpowiedzialności zawodowej i karnych w ŚIL. Od 2018 r. Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach. Wykładowca z zakresu odpowiedzialności zawodowej, cywilnej, karnej i pracowniczej na kursach specjalizacyjnych i doskonalących oraz na studiach podyplomowych.

SSO Tomasz Malinowski – sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, wykładowca Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny przy Wydziale Prawa i Administracji UW, autor artykułów naukowych m.in. z zakresu postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy.

Mgr Agnieszka Skowron – adwokat, asystent w Katedrze Prawa Karnego Procesowego WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się między innymi w problematyce opiniowania sądowego oraz odpowiedzialności karnej lekarzy. Autorka publikacji z zakresu procedury karnej, uczestniczka licznych konferencji naukowych.

Mgr Jakub Hanc – asystent w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Śląskiego. Autor publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i prawa medycznego.