Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem:

https://sf.sum.edu.pl/v-slaska-konferencja-medyczna-prawno