Warunki udziału

1. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc warunkiem udziału jest wypełnienie na stronie internetowej http://lekarzeprawnicy.sum.edu.pl/ formularza zgłoszeniowego (online) do dnia 23 października 2018 r.  Osoby, które dokonały rejestracji, otrzymają na podany adres e-mail zwrotne potwierdzenie uczestnictwa.

Kompletne zgłoszenie powinno zawierać również potwierdzenie dokonanej opłaty konferencyjnej w wysokości 100 zł. W przypadku aplikantów i doktorantów opłata konferencyjna wynosi 50 zł, natomiast studentów medycyny i prawa- 20 zł.

Wpłat należy dokonywać na numer rachunku bankowego Śląskiej Izby Lekarskiej:

50 1020 2313 0000 3102 0553 7933, podając w tytule „IV Śląska Konferencja Medyczno-Prawna”

2. Organizatorzy mają prawo przedłużyć termin przyjmowania zgłoszeń. W przypadku braku wolnych miejsc, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń dokonanych drogą elektroniczną.

3. Informacja o braku wolnych miejsc zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://lekarzeprawnicy.sum.edu.pl/

4. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji, Organizatorzy proszą o przesłanie informacji o rezygnacji na adres email: lekarzeprawnicy@sum.edu.pl z uwagi na tworzoną listę rezerwową uczestników Konferencji. Jednocześnie, Organizatorzy nie przewidują zwrotu opłaty konferencyjnej w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu.

5. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.

6. Organizatorzy podejmują wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi przepisami służącymi ochronie poufności informacji ujętych w formularzu.

7. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniu jest połączone z wyrażeniem zgody na fotografowanie i filmowanie oraz wykorzystanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych o „IV Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej”. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o rezygnacji najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem Konferencji na adres e-mail: lekarzeprawnicy@sum.edu.pl.

8. Koszt przejazdu oraz koszty pobytu Uczestnik Konferencji pokrywa we własnym zakresie.