Warunki udziału

 1. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, dla osób chcących wziąć udział w konferencji stacjonarnie, warunkiem jest wypełnienie na stronie internetowej http://lekarzeprawnicy.sum.edu.pl formularza zgłoszeniowego (online) do dnia 20 września  2022 r. Osoby, które dokonały rejestracji, otrzymają na podany adres e-mail zwrotne potwierdzenie uczestnictwa.

  Kompletne zgłoszenie powinno zawierać również potwierdzenie dokonanej opłaty konferencyjnej w wysokości 100 zł. W przypadku aplikantów, doktorantów, studentów medycyny i prawa opłata konferencyjna wynosi 50 zł.

  Wpłat należy dokonywać na numer rachunku bankowego Śląskiej Izby Lekarskiej:

  50 1020 2313 0000 3102 0553 7933, podając w tytule „V Śląska Konferencja Medyczno-Prawna”

 2. Organizatorzy mają prawo przedłużyć termin przyjmowania zgłoszeń. W przypadku braku wolnych miejsc, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń dokonanych drogą elektroniczną.
 3. Informacja o braku wolnych miejsc zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://lekarzeprawnicy.sum.edu.pl
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji, Organizatorzy proszą o przesłanie informacji o rezygnacji na adres email: lekarzeprawnicy@sum.edu.pl z uwagi na tworzoną listę rezerwową uczestników Konferencji. Jednocześnie, Organizatorzy nie przewidują zwrotu opłaty konferencyjnej w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
 6. Organizatorzy podejmują wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi przepisami służącymi ochronie poufności informacji ujętych w formularzu.
 7. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniu jest połączone z wyrażeniem zgody na fotografowanie i filmowanie oraz wykorzystanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych o „V Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej”. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o rezygnacji najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem Konferencji na adres e-mail: lekarzeprawnicy@sum.edu.pl.
 8. Koszt przejazdu oraz koszty pobytu Uczestnik Konferencji pokrywa we własnym zakresie.