Warunki udziału

  1. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc warunkiem udziału jest wypełnienie (online) do dnia 7 listopada 2017 r. formularza zgłoszeniowego. Osoby, które dokonały rejestracji otrzymają drogą mailową zwrotne potwierdzenie uczestnictwa.
  2. Organizatorzy mają prawo przedłużyć termin przyjmowania zgłoszeń. W przypadku braku wolnych miejsc, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
  3. Informacja o braku wolnych miejsc zostanie zamieszczona na stronie internetowej.
  4. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać pisemnie na adres email: lekarzeprawnicy@gmail.com
  5. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
  6. Organizatorzy podejmują wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne
    z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji ujętych w formularzu.
  7. Podczas Konferencji i Warsztatów Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o rezygnacji najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem Konferencji.
  8. Koszt przejazdu na Konferencję Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.