Komitet naukowy

Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska – wieloletni Kierownik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii UŚ, kierownik Studiów Podyplomowych „Prawo w ochronie zdrowia” oraz redaktor naukowy III tomu Systemu Prawa Medycznego, specjalizująca się w prawie karnym i medycznym.

Prof. dr hab. Zygmunt Tobor – profesor nauk prawnych, wieloletni Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w latach 2005-2012 Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z legalnością, aksjologią, wykładnią oraz praktyczną problematyką stosowania prawa. Autor licznych publikacji naukowych, monografii i artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych.

Prof. dr hab. n. pr. Kazimierz Zgryzek – wieloletni Kierownik Katedry Prawa Karnego Procesowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Prof. dr hab. n.med. Jarosław Markowski – Kierownik Katedry i Kliniki Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalista laryngolog, specjalista audiolog-foniatra, Przewodniczący Komisji ds. Etyki Lekarskiej Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Audiologii i Foniatrii.

Prof. Tomasz Pietrzykowski – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalizujący się w zagadnieniach teorii i filozofii prawa, bioetyki, polityk publicznych i metodologii nauk prawnych. Założyciel i kierownik interdyscyplinarnego Centrum Badawczego Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych UŚ. Autor kilkudziesięciu monografii i rozpraw naukowych publikowanych we wiodących krajowych i zagranicznych wydawnictwach prawniczych, a także uczestnik wielu projektów badawczych finansowanych w ramach polskich i międzynarodowych programów grantowych. Doświadczony radca prawny przez wiele lat związany z jedną z największych polskich kancelarii prawnych. W latach 2005-2007 wojewoda śląski. W latach 2018-2020 Przewodniczący Rady Społeczno-Gospodarczej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM). Od roku 2016 prorektor Uniwersytetu Śląskiego do spraw współpracy międzynarodowej i krajowej. Od 2019 przewodniczący Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach (w skład której wchodzi od 2009 roku). Wiceprzewodniczący Komisji Bioetycznej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym (2010-2020) oraz Komisji Bioetycznej Śląskiej Izby Lekarskiej (od 2016). Przewodniczący Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (od 2020). Prezes Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

Prof. dr hab. Czesław Martysz – wybitny specjalista z zakresu postępowania administracyjnego, prawa samorządowego oraz prawa informatycznego. Jest autorem ponad 140 publikacji naukowych. W latach 1990 -2019 pełnił funkcje prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Od 2012 roku jest dziekanem WPiA UŚ.

Dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM, absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora SUM w Zakładzie Żywienia Człowieka, Katedry Dietetyki Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu. Ponadto od 2003 r. pełni funkcję Kierownika Pracowni Elektrofizjologii i Elektro-stymulacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Pan dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM jest aktywnym członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W Zarządzenie Głównym Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pełni funkcję Skarbnika. Pan dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM jest Konsultantem w Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji. Aktywnie bierze udział w projektach badawczych. Jest laureatem licznych nagród Rektora w zakresie działalności naukowej.

Dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, prof UŚ – doktor habilitowany nauk prawnych, Rzecznik Praw Studenta i Doktoranta UŚ w kadencji 2020-2024, radca prawny, ekspert prawny Sejmu RP.
Autorka kilkudziesięciu publikacji podejmujących problematykę interpretacji prawa oraz kilkunastu z pogranicza prawa medycznego i bioetyki.
Powołany przez Rektora UŚ opiekun merytoryczny i koordynator współpracy między Wydziałem Prawa i Administracji UŚ a Śląską Izbą Lekarską.
Członkini Komisji Bioetycznej SUM i Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Katowicach.
Wykładowczyni studiów podyplomowych „Prawo w ochronie zdrowia”. Naukowo związana z multidyscyplinarnym zespołem lekarzy działających w Klinice Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pododdziałem Zaburzeń Rozwoju Płci w Katowicach oraz ogólnopolskimi sieciami lekarzy, psychologów i seksuologów działających w obszarze ustabilizowania sytuacji medyczno-prawnej osób trans i interpłciowych.
Współpracowała także naukowo z Polskim Towarzystwem Radiologicznym.
Inicjatorka Śląskiej Konferencji Prawno-Medycznej, organizatorka wszystkich czterech edycji.

Dr Agnieszka Nowak – lekarz, mgr prawa, asystent Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalista medycyny sądowej, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca studiów podyplomowych „Prawo w ochronie zdrowia”. Dorobek naukowy mieści się w obszarze zainteresowań i obejmuje medycynę sądową oraz prawo medyczne.

Dr n. med. Tadeusz Urban – Specjalista ginekolog – położnik. Ordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, w latach 2001-2008r. dyrektor ds. lecznictwa i dyrektor naczelny ww. szpitala. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu „Zarządzania placówkami służby zdrowia”, „Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny”, „Zakład opieki zdrowotnej jako spółka prawa handlowego” oraz kursu dla członków Rad Nadzorczych. Z samorządem lekarskim związany od 2001 r. najpierw jako zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, następnie przez dwie kadencje jako Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Inicjator powołania Konwentu Okręgowych Rzeczników Izb Lekarskich i jego pierwszy Przewodniczący. Pomysłodawca utworzenia Zespołu ds. opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach odpowiedzialności zawodowej i karnych w ŚIL. Wykładowca z zakresu odpowiedzialności zawodowej, cywilnej, karnej i pracowniczej lekarzy i lekarzy dentystów na kursach specjalizacyjnych i doskonalących oraz na studiach podyplomowych. W latach 2018 – 2022 r. Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach. Członek Rady Programowej HCC oraz Rady Programowej Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich.  W 2022 r. wybrany ponownie na funkcję Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

Adw. Roman Kusz – Dziekan Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach.

Ziemowit Wójcik – doktorant Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W roku 2013 uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na co dzień związany z Kancelarią Adwokacką Adwokat Anny Kwietniowskiej. W swojej pracy naukowej skupia się na problematyce świadomej zgody na przeprowadzenie procedury medycznej. Autor publikacji naukowych z dziedziny prawa cywilnego oraz prawa medycznego i farmaceutycznego. Prywatnie alpinista i ultramaratończyk.

Dr Stefan Kopocz – absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, specjalista z zakresu chirurgii urazowej i ortopedii, wieloletni pracownik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach, były ordynator oddziału urazowo-ortopedycznego ww. szpitala. Od 1993 r. ściśle związany ze Śląską Izbą Lekarską w Katowicach, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej II, IV, V, VIII oraz obecnej IX kadencji. Kierownik zespołu ds. opiniowania sądowo lekarskiego w sprawach odpowiedzialności zawodowej i karnych VI i VII kadencji, członek Komisji ds. Kształcenia podyplomowego ŚIL zajmujący się promowaniem prawa medycznego w środowisku lekarskim VI i VII kadencji.